Quản lý thuế

 • TT117_2012_BTC.doc   514k - 09:13, 18 thg 9, 2012 bởi . (v1)
  ‎Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế‎
 • 80_2012_TT-BTC.pdf   728k - 20:00, 24 thg 6, 2012 bởi . (v2)
  ‎Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế‎
 • Tom tat TT28 thay the TT60.doc   240k - 20:43, 26 thg 7, 2011 bởi . (v1)
  ‎Tóm tắt thay đổi của Thông tư 28/2011/TT-BTC so với Thông tư 60/2007/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế‎
 • 33'2008'QD-BTC.rar   177k - 23:13, 25 thg 3, 2011 bởi . (v1)
  ‎Quyết định 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ Tài chính về việc Ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước‎
 • 28'2011'TT-BTC.rar   2987k - 00:47, 21 thg 3, 2011 bởi . (v3)
  ‎Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế & Nghị định 85/2007/NĐ-CP & Nghị định 106/2010/NĐ-CP (thay thế Thông tư 60/2007/TT-BTC)‎
 • TT175.2010.DOC   41k - 00:13, 19 thg 2, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư 84/2008/TT-BTC‎
 • 80'2011'TT-BTC.rar   27k - 00:11, 19 thg 2, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 80/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế‎
 • 106'2010'ND-CP.rar   857k - 00:44, 10 thg 11, 2010 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN. ‎
 • 102'2010'TTLT-BTC-NHNN.rar   10k - 23:52, 28 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/07/2010 của liên Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về trao đổi thông tin, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng‎
 • 13'2009'ND-CP.rar   8k - 22:01, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế‎‎
 • 68'2007'QD-BTC.rar   8k - 22:01, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 68/2007/QĐ-BTC ngày 01/08/2007 của Bộ Tài chính về Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn‎ ‎
 • 157'2007'TT-BTC.rar   31k - 22:00, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế‎ ‎
 • 62'2007'TT-BTC.rar   91k - 21:59, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan‎ ‎
 • 97'2007'ND-CP.rar   28k - 21:59, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan‎ ‎
 • 61'2007'TT-BTC.rar   26k - 21:58, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế‎ ‎
 • 60'2007'TT-BTC.rar   1982k - 21:58, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế‎ ‎
 • 98'2007'ND-CP.rar   24k - 21:59, 7 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎‎Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế‎ ‎
 • 85'2007'ND-CP.rar   24k - 22:00, 7 thg 7, 2010 bởi . (v3)
  ‎‎Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế‎ ‎
 • 78'2006'QH11.rar   39k - 22:00, 7 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎‎Quyết định 28/2007/QĐ-BTC ngày 18/09/2007 của Bộ Tài chính về Ban hành quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa‎‎
Hiển thị 19 tệp từ trang Quản lý thuế.