Điều 51. Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.