IV. Phạm vi và nội dung quản lý thuế không bao gồm trong Thông tư này:

1. Các quy định về quản lý thuế đối với  hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thuế đối với hoạt động khai thác, xuất khẩu dầu thô.

2. Nội dung quản lý thuế về đăng ký thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế.