9. Việc khai thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khoán:

Thực hiện theo quy định tại mục XI của phần này