8. Việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo phương pháp khoán:

Thực hiện theo quy định tại mục XI của Phần này.