3. Khai phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp khai thác khoáng sản.

3.1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải  nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với chi cục thuế quản lý nơi có khoáng sản khai thác.

3.2. Khai phí bảo vệ môi trường là loại khai theo tháng.

3.3. Hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường bao gồm:

- Tờ khai phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với cơ sở khai thác khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tờ khai phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác theo mẫu số 02/BVMT ban hành kèm theo Thông tư này.