06. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:

- Văn bản đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập; Biên lai thuế thu nhập (bản chính);

- Chứng từ xác định tình trạng kết thúc thời gian làm việc như: Quyết định nghỉ hưu, Quyết định thôi việc, Biên bản thanh lý hợp đồng, Bảng kê xác định ngày cư trú (nếu có);

- Giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền thoái trả tiền thuế.