Tra cứu văn bản theo mục lục

Thuế Giá trị gia tăng

 • 832012TT-BTC.doc   0k - 09:03, 18 thg 9, 2012 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu NSNN theo Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường‎‎
 • 13/NQ-CP   0k - 06:24, 11 thg 5, 2012 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường‎‎
 • 062012TT-BTC.zip   804k - 09:00, 6 thg 4, 2012 bởi . (v2)
  ‎Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng và Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ‎
 • luatthuegiatrigiatang_2008.doc   77k - 22:37, 27 thg 1, 2012 bởi . (v1)
  ‎Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008‎
 • 121'2011'ND-CP.pdf   705k - 23:58, 1 thg 1, 2012 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng‎
 • 154'2011'TT-BTC.PDF   1076k - 01:19, 21 thg 12, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân‎
 • 101'2011'ND-CP.PDF   192k - 01:09, 21 thg 12, 2011 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân‎
 • 08/2011/QH13   0k - 19:23, 17 thg 8, 2011 bởi . (v1)
  ‎Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về Ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân‎‎‎
 • 518/TCT-CS   0k - 00:06, 19 thg 2, 2011 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 518/TCT-CS ngày 14/02/2011 của Tổng Cục thuế V/v quyết toán thuế TNDN năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoài.‎‎
 • 92'2010'TT-BTC.rar   10k - 22:13, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp‎
 • CV 4121'2009'TCT-CS.rar   264k - 22:12, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 4121/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 06/10/2009 V/v chính sách thuế GTGT, TNDN, lệ phí trước bạ, hoá đơn chứng từ‎‎
 • 205'2009'TT-BTC.rar   11k - 22:12, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 205/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2009 hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dụng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.‎ ‎
 • CV_1811_BTC-TCT.doc   34k - 22:11, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 1811/BTC-TCT ngày 18/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thêm một số hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất GTGT theo Thông tư 13/2009/TT-BTC này 18/12/2009 của Bộ Tài chính‎‎
 • 91'2009'TT-BTC.rar   1060k - 22:11, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 Ban hành Danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất GTGT theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ‎ ‎
 • 85'2009'TT-BTC.rar   1037k - 22:11, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp‎ ‎
 • 58'2009'QD-TTg.pdf   55k - 22:10, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp‎ ‎
 • 16'2009'QD-TTg.rar   29k - 22:10, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/01/2009 về Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp‎ ‎
 • 04'2009'TT-BTC.rar   211k - 22:09, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 04/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/11/2009 Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008‎ ‎
 • 18'2009'TT-BTC.rar   1811k - 22:09, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi‎‎
 • 131'2008'TT-BTC.rar   3095k - 22:09, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về việc hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ tài chính ban hành‎
 • 129'2008'TT-BTC.rar   388k - 22:08, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng‎ ‎
 • 123'2008'ND-CP.rar   204k - 22:07, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng‎ ‎
 • 13'2008'QH12.rar   104k - 22:10, 7 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎‎Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn‎ ‎
Hiển thị 23 tệp từ trang Thuế Giá trị gia tăng.