NGHỊ ĐỊNH 123/2008/NĐ-CP (có lồng ghép Nghị định 121/2011/NĐ-CP)

  1. Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng‎;
  2. Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
    (hiệu lực từ /03/2012)