Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 • TT123_2012_BTC_HD-TNDN.doc   499k - 09:14, 18 thg 9, 2012 bởi . (v1)
  ‎Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp‎
 • 832012TT-BTC.doc   0k - 09:06, 18 thg 9, 2012 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu NSNN theo Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường‎‎
 • 13/NQ-CP   0k - 06:25, 11 thg 5, 2012 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường‎‎
 • 42_2012_TT-BTC.pdf   90k - 07:07, 7 thg 4, 2012 bởi . (v2)
  ‎Thông tư 42/2012/TT-BTC ngày 12/03/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động‎
 • 122'2011'ND-CP.pdf   706k - 23:53, 1 thg 1, 2012 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp‎
 • 154'2011'TT-BTC.PDF   0k - 01:21, 21 thg 12, 2011 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân‎‎
 • 101/2011/ND-CP.PDF   0k - 01:20, 21 thg 12, 2011 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân‎‎
 • 170'2011'TT-BTC.doc   62k - 19:22, 5 thg 12, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 170//2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh‎
 • 54'2011'QD-TTg.pdf   85k - 20:16, 12 thg 10, 2011 bởi . (v1)
  ‎Quyết định 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ v/v gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh ‎
 • 08/2011/QH13   0k - 19:20, 17 thg 8, 2011 bởi . (v1)
  ‎Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về Ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân‎‎
 • So sanh TT18 va TT130.doc   223k - 21:20, 4 thg 8, 2011 bởi . (v1)
  ‎Tóm tắt thay đổi Thông tư 18/2011/TT-BTC và Thông tư 130/2007/TT-BTC‎
 • 52'2011'TT-BTC.doc   79k - 21:46, 24 thg 4, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 52/2011/TT-BTC ngày 22/04/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011‎
 • 21'2011'QD-TTg.pdf   152k - 02:50, 7 thg 4, 2011 bởi . (v1)
  ‎Quyết định 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011‎
 • 18'2011'TT-BTC.doc   173k - 00:00, 23 thg 2, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 130/2011/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật thuế TNDN và Nghị định 124/2008/NĐ-CP‎
 • CV 518 - TCT.doc   219k - 00:05, 19 thg 2, 2011 bởi . (v1)
  ‎Công văn 518/TCT-CS ngày 14/02/2011 của Tổng Cục thuế V/v quyết toán thuế TNDN năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoài.‎
 • 15'2011'TT-BTC.doc.doc   134k - 02:49, 10 thg 2, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 15/2011/TT-BTC ngày 09/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp‎
 • 12501'BTC-CST.pdf   1471k - 01:03, 10 thg 11, 2010 bởi . (v1)
  ‎Công văn 12501/BTC-CST ngày 20/09/2010 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần‎
 • 1534_TCT-CS.pdf   233k - 23:42, 28 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Công văn 1534/TCT-CS ngày 07/05/2010 của Tổng Cục thuế hướng dẫn không được chuyển lỗ giữa các quý khi kê khai tạm nộp thuế TNDN‎
 • cv7250.rar   16k - 18:35, 22 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Công văn 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 của Bộ Tài chính về một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009‎
 • 7250'BTC-TCT.pdf   1526k - 22:27, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009‎
 • 71'2010'TT-BTC.pdf   113k - 22:26, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường ‎ ‎
 • 66'2010'TT-BTC.rar   66k - 22:25, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎‎Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết‎‎ ‎
 • 1329'BTC-TCT.rar   8k - 22:25, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 1329/BTC-TCT v/v thực hiện Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về thuế thu nhập doanh nghiệp‎ ‎
 • 12'2010'QD-TTg.rar   133k - 22:25, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010 ‎ ‎
 • 39'2010'TT-BTC.rar   13k - 22:24, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 39/2010/TT-BTC ngày 22/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010‎ ‎
 • 40'2010'TT-BTC.rar   10k - 22:24, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản‎ ‎
 • 06'2010'TT-BTC.rar   9k - 22:24, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 06/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn‎ ‎
 • CV 353'TCT-CS.rar   42k - 22:23, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009‎ ‎
 • CV 4121'2009'TCT-CS.rar   264k - 22:23, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 4121/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 06/10/2009 V/v chính sách thuế GTGT, TNDN, lệ phí trước bạ, hoá đơn chứng từ‎ ‎
 • cv 1326'BTC-CST.rar   9k - 22:23, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 1326/BTC-CST ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC về giảm, gia hạn nộp thuế TNDN‎ ‎
 • 85'2009'TT-BTC.rar   1037k - 22:22, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp‎ ‎
 • 58'2009'QD-TTg.pdf   55k - 22:22, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp‎ ‎
 • 16'2009'QD-TTg.rar   29k - 22:21, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/01/2009 về Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp‎ ‎
 • 12'2009'TT-BTC.rar   10k - 22:21, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề‎ giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, xã hội‎ ‎
 • 03'2009'TT-BTC.rar   89k - 22:21, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, xã hội‎ ‎
 • 130'2008'TT-BTC.rar   698k - 22:20, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 130 /2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp‎ ‎
 • 124'2008'ND-CP.rar   337k - 22:20, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp‎ ‎
 • 14'2008'QH12.rar   102k - 22:19, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008‎ ‎
Hiển thị 38 tệp từ trang Thuế Thu nhập doanh nghiệp.