NGHỊ ĐỊNH 124/2008/NĐ-CP (có lồng ghép Nghị định 122/2011/NĐ-CP)

  1. Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp‎ ‎
  2. Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
    (hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2012)