THÔNG TƯ 130/2008/TT-BTC (đã lồng ghép Thông tư 18/2011/TT-BTC)

  1. Thông tư 130 /2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp‎;
  2. Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 130/2011/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật thuế TNDN và Nghị định 124/2008/NĐ-CP‎.