Mẫu số 01: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN

(Ngày.....tháng..... năm 200....)

Mã số thuế:

- Tên doanh nghiệp:.............................................. ....  

................................................................................................ 

- Địa chỉ:...............................................................................................................

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:...............................................................................

- Người phụ trách thu mua:...................................................................................

                                                          

 

Ngày tháng

Người bán

Hàng hóa mua vào

 

năm

mua hàng

Tên người bán

Địa chỉ

 

Tên mặt hàng

Số lượng

Đơn giá

Tổng giá thanh toán

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng giá trị hàng hoá mua vào:      ..............................................................

                                                 

                                                                                                Ngày...... tháng... năm 200..

  Người lập bảng kê                                                     Giám đốc doanh nghiệp

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký tên, đóng dấu)

 


Ghi chú:

- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên  mà đơn vị mua của người bán không có hoá đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hoá mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua giữa người bán và người mua lập có ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.


Thông tư 18/2011/TT-BTC Thay thế bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn mẫu số 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính). Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo quy định thì thực hiện lập Bảng kê ban hành kèm theo Thông tư này.

 

Text Box: Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số   18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính).         của Bộ Tài chính)  

 


BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN

(Ngày.......tháng..... năm......)

 

Mã số thuế:

 
- Tên doanh nghiệp:.............................................. ....  

................................................................................................ 

- Địa chỉ:...............................................................................................................

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:...............................................................................

- Người phụ trách thu mua:...................................................................................

 

 

Ngày tháng

năm

mua hàng

 

Người bán

 

Hàng hoá mua vào

Ghi chú

Tên người bán

Địa chỉ

 

Số CMT nhân dân

Tên mặt hàng

Số lượng

Đơn giá

Tổng giá thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng giá trị hàng hoá mua vào:   ..............................................................

                                                                                                Ngày...... tháng... năm 200..

  Người lập bảng kê                                                     Giám đốc doanh nghiệp

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên  mà đơn vị mua của người bán không có hoá đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hoá mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua giữa người bán và người mua lập có ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.