Mẫu số 02: Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

 

Mẫu số: 02/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số        

130/2008/TT-BTC ngày 

26/12/2008  của  Bộ Tài chính)

 

                                                                                                               

 

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

(Ngày....tháng..... năm 200....)

 

Mã số thuế:

- Tên doanh nghiệp:....................................................   

................................................................................................ 

- Địa chỉ:...............................................................................................................

- Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:....................................

..............................................................................................................................

- Địa chỉ thuê:......................................................................................................

 

 

Hóa đơn GTGT  thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung cấp

Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế Doanh nghiệp sử dụng

Số hóa đơn 

Ngày

Tháng năm

Đơn vị

cung cấp

Sản lượng điện, nước tiêu thụ

Thành tiền

 

Số chứng từ

Ngày  tháng năm

Sản lượng  điện, nước tiêu thụ

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT):................................................

                                                  

 

                                                                                                Ngày...... tháng... năm 200..

  Người lập bảng kê                                                    Giám đốc doanh nghiệp

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký tên, đóng dấu)