Mẫu số 03: Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC

 

Chúng tôi gồm có:

           

Tên doanh nghiệp [đơn vị tài trợ]:

           Địa chỉ:                          Số điện thoại:                          

 Mã số thuế:

 

           Tên cơ sở giáo dục/Học sinh, sinh viên/Cơ quan, tổ chức (đơn vị nhận tài trợ):

           Địa chỉ:                               Số điện thoại:                  

           Mã số thuế (nếu có):

           

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên] nhằm mục đích:

            - Tài trợ cho trường học q

          - Tài trợ thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học q

- Tài trợ học bổng q

          - Tổ chức cuộc thi....q

            Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ..........

Bằng tiền:..............

Hiện vật:................quy ra trị giá VND:.......................

Giấy tờ có giá ..................quy ra trị giá VND.....................

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

           

[Tên cơ sở giáo dục; tên học sinh, sinh viên; cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

            Biên bản này được lập vào hồi ... tại .............ngày ... tháng...   năm .... và được lập thành.....bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Bên nhận tài trợ

 

Giám đốc cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

(Ký tên, đóng dấu)

                                   

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC

 

Chúng tôi gồm có:

           

Tên doanh nghiệp [đơn vị tài trợ]:

           Địa chỉ:                          Số điện thoại:                          

 Mã số thuế:

 

           Tên cơ sở giáo dục/Học sinh, sinh viên/Cơ quan, tổ chức (đơn vị nhận tài trợ):

           Địa chỉ:                               Số điện thoại:                  

           Mã số thuế (nếu có):

           

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên] nhằm mục đích:

            - Tài trợ cho trường học q

          - Tài trợ thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học q

- Tài trợ học bổng q

          - Tổ chức cuộc thi....q

            Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ..........

Bằng tiền:..............

Hiện vật:................quy ra trị giá VND:.......................

Giấy tờ có giá ..................quy ra trị giá VND.....................

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

           

[Tên cơ sở giáo dục; tên học sinh, sinh viên; cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

            Biên bản này được lập vào hồi ... tại .............ngày ... tháng...   năm .... và được lập thành.....bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Bên nhận tài trợ

 

Giám đốc cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

(Ký tên, đóng dấu)

Comments