Mẫu số 07: Biểu thuế TNDN tính nộp của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

BIỂU THUẾ TNDN TÍNH NỘP CỦA DOANH NGHIỆP

CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC.

Kỳ tính thuế: Quý.......năm.........

 

- Người nộp thuế:.................................................................................................  

- Mã số thuế: ........................................................................................................ 

- Địa chỉ: ...............................................................................................................

- Quận/huyện:..........................Tỉnh/thành phố.....................................................

- Điện thoại.............................Fax:........................Email.....................................

                                                                                                Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

 

TT

 

Chỉ tiêu

 

Tỷ lệ chi phí

 

Số tiền

 

1

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ

Tại nơi có trụ sở chính:

- Tên doanh nghiệp:

- Mã số thuế:

Tại địa phương A:

- Tên cơ sở SX phụ thuộc:

- Mã số thuế:

Tại địa phương B:

- Tên cơ sở SX phụ thuộc:

- Mã số thuế:

Tại địa phương C:

- Tên cơ sở SX phụ thuộc:

- Mã số thuế:

..........

 

 

 

            Tôi cam đoan số liệu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

 

.............. ngày .... tháng .... năm ....

                                                                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                                                          ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                            ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)