Mẫu số 08: Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại VN không theo Luật ĐT, Luật DN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

(của tổ chức nước ngoài KD tại VN không theo Luật ĐT, Luật DN)

 

Bên chuyển nhượng vốn:

Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng:..................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

 

Bên nhận chuyển nhượng vốn:

Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận vốn chuyển nhượng:...........................................

Quốc tịch:................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Mã số thuế (nếu có): ............................................................................................

 

Tên doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng:....................................................

Mã số thuế:.........................................................................................................

Hợp đồng chuyển nhượng số....................ngày..................

 

 

Giá chuyển nhượng

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

Chi phí chuyển nhượng

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Thuế suất

Thuế thu nhập phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)-(2)-(3)

(5)

(6)=(4)x(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam đoan nhưng nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

 

 

.............. ngày .... tháng .... năm ....

 

                                                            ĐẠI DIỆN BÊN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN hoặc

                                          ĐẠI DIỆN CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

                                                                                 (ký tên, đóng dấu)