Tra cứu văn bản theo mục lục

Thuế Thu nhập cá nhân

 • 154/2011/TT-BTC.PDF   0k - 01:22, 21 thg 12, 2011 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân‎‎
 • 101'2011'ND-CP.PDF   0k - 01:22, 21 thg 12, 2011 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân‎‎
 • 08/2011/QH13   0k - 19:21, 17 thg 8, 2011 bởi . (v1)
  ‎Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về Ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân‎‎
 • 113'2011'TT-BTC BTC.doc   44k - 21:19, 4 thg 8, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài chính sửa đổimột số điều của Thông tư 02/2010/TT-BTC và Thông tư 12/2011/TT-BTC‎
 • 78'2011'TT-BTC.doc   40k - 19:21, 10 thg 6, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 78/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp‎
 • 1133'TCT'TNCN.pdf   81k - 21:03, 20 thg 4, 2011 bởi . (v1)
  ‎Công văn 1133/TCT-TNCN ngày 05/04/2011 của Tổng cục thuế về vướng mắc về thuế TNCN với hoạt động chuyển nhượng bất động sản‎
 • 12'2011'TT-BTC.rar   77k - 00:48, 18 thg 2, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC‎
 • 12501/BTC-CST   0k - 01:08, 10 thg 11, 2010 bởi . (v1)
  ‎Công văn 12501/BTC-CST ngày 20/09/2010 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần‎‎
 • 106/2010/NĐ-CP   0k - 00:45, 10 thg 11, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN. ‎‎
 • 1980'TCT-TNCN.rar   6k - 22:41, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 1980/TCT-TNCN ngày 8/6/2010 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn triển khai Thông tư 37/2010/TT-BTC về tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN (comment: BTC cho làm nhưng đố ai làm được)‎ ‎
 • 7209'BTC-TCT.jpg   422k - 22:41, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 7209/BTC-TCT ngày 4/6/2010 của Bộ Tài chính về gia hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2009 đến 31/7/2010‎ ‎
 • 1700'CV'TCT-TNCN.rar   14k - 22:40, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 1700/TCT-TNCN ngày 21/5/2010 của Tổng Cục thuế hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN‎ ‎
 • CV4283'BTC-TCT.pdf   394k - 22:40, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 4283/BTC-TCT ngày 08/04/2010 của Bộ Tài chính về việc bù trừ thuế, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập‎ ‎
 • 3133'CT-TNCN.pdf   5737k - 22:39, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 3133/CT-TNCN ngày 01/03/2010 của Cục Thuế Tp Hà Nội hướng dẫn về triển khai Quyết toán thuế TNCN năm 2009‎ ‎
 • 37/2010/TT-BTC   0k - 22:37, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 37/2010/TT-BTC ngày 18/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính ‎‎
 • 3124'BTC-TCT.pdf   138k - 22:35, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 3124/BTC-TCT ngày 15/03/2010 của Bộ Tài chính về việc cho phép lùi thời hạn quyết toán thuế đến hết ngày 30/05/2010‎ ‎
 • 450'TCT-TNCN.rar   260k - 22:35, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 450/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn lập tời khai thuế thu nhập cá nhân‎ ‎
 • 451'TCT-TNCN.rar   25k - 22:35, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng Cục thuế về hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế TNCN năm 2009‎ ‎
 • 20'2010'TT-BTC.rar   237k - 22:34, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân‎ ‎
 • 02'2010'TT-BTC.rar   16k - 22:34, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNCN ‎ ‎
 • 90'TCT-TNCN.doc   32k - 22:34, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 90/TCT-TNCN ngày 08/01/2010 của Tổng Cục thuế lưu ý về quyết toán thuế TNCN năm 2009 và đăng ký người phụ thuộc năm 2010‎ ‎
 • 176'2009'TT-BTC.pdf   467k - 22:33, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 176/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế‎ ‎
 • CV 3598'TNCN.rar   11k - 22:33, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn số 3598/TCT-TNCN ngày 04/09/2009 của Tổng Cục thuế hướng dẫn thêm về thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS‎ ‎
 • 164'2009'TT-BTC.rar   14k - 22:32, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 164/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN tại các điểm trò chơi, vui chơi có thưởng‎ ‎
 • 161'2009'TT-BTC.rar   17k - 22:32, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 161/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản‎ ‎
 • 160'2009'TT-BTC.rar   12k - 22:32, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị quyết 32/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội‎ ‎
 • 32'2009'QH12.pdf   98k - 22:31, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị quyết 32/2009/QH12 ngày 19/06/2009 về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân ...‎ ‎
 • 27'2009'TT-BTC.rar   170k - 22:31, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân‎ ‎
 • 1845'2009'TCT.rar   10k - 22:30, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 1845/BTC-TCT ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN đối với các khoản thu nhập chịu thuế có nguồn gốc phát sinh từ năm 2008 trở về trước‎ ‎
 • 1823' BTC-TCT.rar   14k - 22:30, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 1823/BTC-TCT ngày 18/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 27/2009/TT-BTC‎ ‎
 • 62'2009'TT-BTC.rar   60k - 22:30, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân‎ ‎
 • CV16181'2009'TCT.rar   8k - 22:29, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 16181/BTC-TCT ngày 31/12/2008 hướng dẫn về thực hiện chính sách thuế TNCN trường hợp các khoản thu nhập phát sinh từ 2008 trở về trước chi trả trong năm 2009 và trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản‎ ‎
 • 84'2008'TT-BTC.rar   1407k - 22:28, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân‎ ‎
 • 100'2008'ND-CP.rar   619k - 22:28, 7 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎‎Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân ‎ ‎
 • 04'2007'QH12.rar   15k - 22:27, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Luật Thuế Thu nhập cá nhân của Quốc hội khóa XII, số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007‎ ‎
Hiển thị 35 tệp từ trang Thuế Thu nhập cá nhân.