Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 • 113'2011'ND-CP.pdf   105k - 18:11, 10 thg 1, 2012 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt‎
 • 64'2009'TT-BTC.rar   23k - 22:43, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 64/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt‎ ‎
 • 26'2009'ND-CP.pdf   109k - 22:43, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt‎ ‎
 • 27'2008'QH12.rar   98k - 22:42, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt của Quốc hội khóa XII, số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008‎ ‎
Hiển thị 4 tệp từ trang Thuế Tiêu thụ đặc biệt‎.