NGHỊ ĐỊNH 26/2011/NĐ-CP (có lồng ghép Nghị định 113//2011/NĐ-CP)

  • Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt‎;
  • Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt‎
    (hiệu lực từ 01/02/2012)