Chính sách hỗ trợ kinh tế

 • 60ND.doc   54k - 09:15, 18 thg 9, 2012 bởi . (v1)
  ‎Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân‎
 • NQ29_2012_QH13.doc   35k - 09:09, 18 thg 9, 2012 bởi . (v1)
  ‎Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân‎
 • 832012TT-BTC.doc   108k - 19:52, 25 thg 5, 2012 bởi . (v2)
  ‎Thông tư 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu NSNN theo Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường‎
 • 13_NQ-CP_12216771.pdf   608k - 06:23, 11 thg 5, 2012 bởi . (v2)
  ‎Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường‎
 • 08'2011'QH13.zip   296k - 19:16, 17 thg 8, 2011 bởi . (v1)
  ‎Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về Ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân‎
 • 12'2010'QD-TTg.rar   133k - 22:55, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010‎ ‎
 • 27/2009/TT-NHNN   0k - 22:54, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 27/2009/TT-NHNN ngày 31/12/2009 của Ngân hàng nhà nước quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng trong năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh‎‎
 • 30'2008'NQ-CP.pdf   172k - 22:53, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị quyết 30/2008/NQ/CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội‎
 • 91'2009'TT-BTC.rar   1060k - 22:52, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 Ban hành Danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất GTGT theo Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ‎ ‎
 • 85'2009'TT-BTC.rar   1037k - 22:51, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ‎ ‎
 • 58'2009'QD-TTg.pdf   55k - 22:51, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp‎ ‎
 • 05'2009'TT-NHNN.pdf   298k - 22:50, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh‎ ‎
 • 43'2009'QD-TTg.pdf   160k - 22:50, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 43/QĐ-TTg ngày 04/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh‎ ‎
 • 04'2009'TT-NHNN.pdf   126k - 22:49, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư số 04/2009/TT-NHNN ngày 13/03/2009 của Ngân hàng Nhà nước Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh.‎ ‎
 • CV_1811_BTC-TCT.doc   34k - 22:49, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn số 1811/BTC-TCT ngày 18/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thêm một số hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất GTGT theo Thông tư 13/2009/TT-BTC này 18/12/2009 của Bộ Tài chính‎ ‎
 • 1845'2009'TCT.rar   10k - 22:49, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn số 1845/BTC-TCT ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN đối với các khoản thu nhập chịu thuế có nguồn gốc phát sinh từ năm 2008 trở về trước‎ ‎
 • 1823' BTC-TCT.rar   14k - 22:48, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 1823/BTC-TCT ngày 18/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 27/2009/TT-BTC‎ ‎
 • cv 1326'BTC-CST.rar   9k - 22:48, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 1326/BTC-CST ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2009/TT-BTC về giảm, gia hạn nộp thuế TNDN‎ ‎
 • 27'2009'TT-BTC.rar   170k - 22:48, 7 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎‎Thông tư 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân‎ ‎
 • 02'2009'TT-NHNN.rar   44k - 22:47, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh ‎ ‎
 • 131'2009'QD-TTg.rar   181k - 22:47, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh‎ ‎
 • 13'2009'TT-BTC.rar   27k - 22:47, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn‎ ‎
 • 12'2009'TT-BTC.rar   10k - 22:46, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề‎ ‎
 • 16'2009'QD-TTg.rar   29k - 22:46, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/01/2009 về Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp‎ ‎
 • 14'2009'QD-TTg.rar   101k - 22:46, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/01/2009 về Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại‎ ‎
 • 05'2009'TT-BTC.rar   104k - 22:45, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thủ tục Hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ ‎ ‎
 • 04'2009'TT-BTC.rar   211k - 22:45, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 04/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/11/2009 Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008‎ ‎
 • 03'2009'TT-BTC.rar   89k - 22:45, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, xã hội ‎ ‎
Hiển thị 28 tệp từ trang Chính sách hỗ trợ kinh tế.