Thuế nhà thầu

 • 602012TT-BTC.DOC   239k - 00:19, 31 thg 5, 2012 bởi . (v3)
  ‎Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam‎
 • 518/TCT-CS   0k - 00:07, 19 thg 2, 2011 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 518/TCT-CS ngày 14/02/2011 của Tổng Cục thuế V/v quyết toán thuế TNDN năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoài.‎‎
 • 64'2010'TT-BTC.rar   7k - 23:59, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 64/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam ‎‎
 • 11'2010'TT-BTC.pdf   555k - 23:59, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài‎ ‎
 • 197'2009'TT-BTC.rar   9k - 23:59, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam‎ ‎
 • 134'2008'TT-BTC.rar   39k - 23:58, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam‎ ‎
Hiển thị 6 tệp từ trang Thuế nhà thầu.