Tổng hợp nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành

Nguồn tổng hợp

  • ‎‎Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam‎
  • Thông tư 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam‎ ‎
  • ‎‎Thông tư 64/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam