2. Thuế giá trị gia tăng

Căn cứ tính thuế là giá trị gia tăng của dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT.

 

 Số thuế GTGT

 phải nộp

 

=

Giá trị

gia

tăng

 

x

Thuế suất thuế

GTGT