D. PHỤ LỤC


 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI NỘP THUẾ

 

 Kỳ kê khai:  Quí  ................năm 200….

(Dùng cho đối tượng nộp thuế là các Hãng hàng không nước ngoài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên Hãng hàng không nước ngoài:

Quốc tịch

Địa chỉ trụ sở chính (tại nước ngoài) :                                       

Địa chỉ trụ sở tại Việt nam (nếu có)                     Quận/huyện:                                          Tỉnh/ Thành phố:

Điện thoại:                                                             Fax:                                                        E-Mail:

[10] Mã số thuế

                                    

Mã số thuế

 

 Tài khoản tiền gửi số:

 Mở tại Ngân hàng

 

PHẦN KÊ KHAI THUẾ

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

 

STT

Chỉ tiêu

 Số phát sinh quí này

Số luỹ kế năm

I

Tổng doanh thu

[01]=[03]+[04]+[05]

[02]

1

Doanh thu bán vé hành khách

[03]

 

2

Doanh thu bán vận đơn hàng không

[04]

 

3

Doanh thu khác

[05]

 

II

Các khoản giảm trừ doanh thu

[06]=[07]+[08]

 

1

Các khoản thu hộ

[07]

 

2

Chi hoàn do khách hàng trả lại vé

[08]

 

III

Doanh thu chịu thuế TNDN

[09]=[01]-[06]

[10]

IV

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế

 

[11]

 

V

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ

[12]=[09]x[11]

[13]

 

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

                      ………, ngày……..tháng……..năm 200….

NGUỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)