Tổng hợp nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành

Lệ phí trước bạ

 • 68'2010'TT-BTC.rar   41k - 00:05, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ‎ ‎
 • CV 4121'2009'TCT-CS.rar   264k - 00:05, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 4121/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 06/10/2009 V/v chính sách thuế GTGT, TNDN, lệ phí trước bạ, hoá đơn chứng từ‎ ‎
 • 85'2009'TT-BTC.rar   1037k - 00:04, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp‎ ‎
 • 58'2009'QD-TTg.pdf   55k - 00:04, 8 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎‎Quyết định 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp‎ ‎
 • 79'2008'TT-BTC.pdf   86k - 00:03, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 79/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định 47/2003/NĐ-CP ngày 12/05/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ‎ ‎
 • 80'2008'ND-CP.pdf   40k - 00:02, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định 47/2003/NĐ-CP ngày 12/05/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ‎ ‎
Hiển thị 6 tệp từ trang Lệ phí trước bạ.