Tổng hợp nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành

Thuế xuất nhập khẩu

 • 87'2010'ND-CP.pdf   271k - 00:57, 17 thg 9, 2010 bởi . (v2)
  ‎(hiệu lực từ 01/10/2010) Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu‎
 • 05'2009'TT-BTC.rar   104k - 00:08, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thủ tục Hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ‎ ‎
 • 59'2007'TT-BTC.rar   75k - 00:08, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu‎ ‎
 • 40'2007'ND-CP.rar   16k - 00:08, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 quy định về việc xác định giá trị hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu‎ ‎
 • 02'2007'TT-BTM.rar   11k - 00:07, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định số 49/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu‎ ‎
 • 149'2005'ND-CP.rar   49k - 00:57, 17 thg 9, 2010 bởi . (v2)
  ‎(hiệu lực đến 30/09/10) ‎Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu‎  ‎
 • Luat thue XNK 2005.rar   29k - 00:06, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005‎ ‎
Hiển thị 7 tệp từ trang Thuế xuất nhập khẩu.