Kế toán (VAS)

 • 138'2011'TT-BTC.doc   116k - 01:03, 6 thg 11, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC‎
 • 39'2011'ND-CP.doc   198k - 01:27, 8 thg 6, 2011 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2001/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán ‎
 • 96'2010'TT-BTC.rar   11k - 09:24, 31 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 96/2010/TT-BTC ngày 05/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán hoặc bị hủy hoại do các nguyên nhân khách quan‎
 • 87'2005'QD-BTC.pdf   678k - 21:36, 12 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Quyết định 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam‎
 • 244'2009'TT-BTC.rar   34k - 00:27, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp‎ ‎
 • 210'2009'TT-BTC.rar   36k - 00:25, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 210/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/11/2009 hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính‎ ‎
 • 206'2009'TT-BTC.rar   7k - 00:25, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 206/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/10/2009 hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ‎ ‎
 • 95'2008'TT-BTC.rar   194k - 00:24, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán‎
 • 100'2005'QD-BTC_E.rar   42k - 00:23, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Bản tiếng Anh: Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)‎‎
 • 12'2005'QD-BTC_E.rar   93k - 00:22, 8 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎‎Bản tiếng Anh: Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)‎ ‎
 • 234'2003'QD-BTC_E.rar   80k - 00:21, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Bản tiếng Anh: Quyết định 234/203/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2003 về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)‎ ‎
 • 149'2001'QD-BTC_E.rar   21k - 00:21, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Bản tiếng Anh: Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính về việc Ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)‎ ‎
 • 120'2004'TT-BTC.rar   19k - 00:21, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chinh phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán‎ ‎
 • 161'2007'TT-BTC.rar   101k - 00:20, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 161/2007/QĐ-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC (đợt 1), Quyết định 165/2002/QĐ-BTC (đợt 2), Quyết định 234/2003/QĐ-BTC (đợt 3)‎ ‎
 • 21'2006'TT-BTC.rar   46k - 00:19, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 21/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán (đợt 5) ban hành theo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ‎
 • 20'2006'TT-BTC.rar   55k - 00:19, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế toán (đợt 4) ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC‎ ‎
 • 23'2005'TT-BTC.rar   89k - 00:19, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán (đợt 3) ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ‎ ‎
 • 105'2003'TT-BTC.rar   49k - 00:18, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế tooán (đợt 2) ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC‎ ‎
 • 53'2006'TT-BTC.rar   50k - 00:17, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp‎ ‎
 • 103'2005'TT-BTC.rar   15k - 00:16, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán‎ ‎
 • 89'2002'TT-BTC.rar   55k - 00:16, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán (đợt 1) ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC‎ ‎
 • 100'2005'QD-BTC.rar   61k - 00:16, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5): - Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”; - Chuẩn mực số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”; - Chuẩn mực số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”; - Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.‎ ‎
 • 12'2005'QD-BTC.rar   55k - 00:15, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4): 1- Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp; 2- Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự; 3- Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; 4- Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ; 5- Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận; 6- Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.‎ ‎
 • 234'2003'QD-BTC.rar   44k - 00:15, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 234/203/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2003 về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3): 1- Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư; 2- Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; 3- Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh; 4- Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính; 5- Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con; 6- Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.‎ ‎
 • 165'2002'QD-BTC.rar   50k - 00:15, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2):- Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung; - Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản; - Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; - Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng; - Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay; - Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ‎
 • 149'2001'QD-BTC.rar   41k - 00:14, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính về việc Ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1): 1 - Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho; 2 - Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình; 3 - Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình; 4 - Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.‎ ‎
 • 48'2006'QD-BTC.rar   93k - 00:14, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính về Ban hành chế độ Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ‎ ‎
 • 15'2006'QD-BTC.rar   2702k - 00:14, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc Ban hành chế độ Kế toán doanh nghiệp (gồm cả hướng dẫn chi tiết tài khoản và báo cáo)‎ ‎
 • 185'2004'ND-CP.rar   10k - 00:13, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán‎ ‎
 • 129'2004'ND-CP.rar   14k - 00:12, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh‎ ‎
 • Luat Ke toan.rar   19k - 00:12, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Luật Kế toán 03/2003/QH11 ngày 17/06/2009 của Quốc hội‎ ‎
Hiển thị 31 tệp từ trang Kế toán (VAS).