06. Áp dụng phương pháp mua

 

16. Áp dụng phương pháp mua gồm các bước sau:

a)     Xác định bên mua;
b)     Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh; và
c)     Tại ngày mua, bên mua phải phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh cho tài sản được mua, nợ phải trả cũng như những khoản nợ tiềm tàng phải gánh chịu.