04. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm

 a)  Bảng cân đối kế toán;
b)  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
c)   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
d) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

 

08. Ngoài báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể lập báo cáo quản lý trong đó mô tả và diễn giải những đặc điểm chính về tình hình kinh doanh và tài chính, cũng như những   sự kiện không chắc chắn chủ yếu mà doanh nghiệp phải đối phó nếu ban giám đốc xét thấy chúng hữu ích cho những người sử dụng trong quá trình ra các quyết định kinh tế.