12. Phụ lục 2

PHỤ LỤC 2

(Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
áp dụng cho ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Kỳ trước

Kỳ này

1

2

3

4

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

 

 

 

1. Tiền chi cho vay

01

 

 

2. Tiền thu hồi cho vay

02

 

 

3. Tiền thu từ hoạt động huy động vốn

03

 

 

4. Trả lại tiền huy động vốn

04

 

 

5. Nhận tiền gửi và trả lại tiền gửi cho ngân hàng, tổ chức tín

dụng và tổ chức tài chính khác

05

 

 

6. Gửi tiền và nhận lại tiền gửi cho ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác

06

 

 

7. Thu và chi các loại phí, hoa hồng dịch vụ

07

 

 

8. Tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi đã thu

08

 

 

9. Tiền lãi đi vay, nhận tiền gửi đã trả

09

 

 

10. Lãi, lỗ mua, bán ngoại tệ

10

 

 

11. Tiền thu vào hoặc chi ra về mua, bán chứng khoán ở doanh  nghiệp kinh doanh chứng khoán

 

11

 

 

12. Tiền chi mua chứng khoán vì mục đích thương mại

12

 

 

13. Tiền thu từ bán chứng khoán vì mục đích thương mại

13

 

 

14. Thu nợ khó đòi đã xóa sổ

14

 

 

15. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

15

 

 

16. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

16

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

 

 

 

 

 

 

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

21

 

 

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

22

 

 

3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác vì mục đích

đầu tư

23

 

 

4. Tiền thu từ bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác vì mục đích đầu tư

24

 

 

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

 

 

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

 

 

7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia

27

 

 

8. Tiền thu lãi của hoạt động đầu tư

28

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

 

 

 

 

 

 

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

 

 

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

 

32

 

 

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

 

 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

 

 

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

 

 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

 

 

 

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)

50

 

 

 

 

 

 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

 

 

 

 

 

 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

 

 

 

 

 

 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)

70