So sánh IFRS & VAS (phần 1)

Nội dung

IFRSs

VASs

IAS - Quy định chung và VAS 1 - Chuẩn mực chung

Việc áp dụng các quy định chung của IAS/IFRS

 

 

 

 

 

 

Mục đích của báo cáo tài chính

 

 

 

 

 

 

Các quy định chung không được coi là một chuẩn mực kế toán quốc tế.

Trong một số trường hợp, khi có sự xung đột giữa các chuẩn mực cụ thể và quy định chung thì thực hiện theo các chuẩn mực cụ thể.

 

 

Báo cáo tài chính được lập nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các thay đổi trong tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp đưa ra quyết định phù hợp.

Các quy định chung được xây dựng thành một chuẩn mực.

 

Không đề cập đến trường hợp có sự xung đột giữa các chuẩn mực cụ thể và chuẩn mực chung. Trường hợp chuẩn mực kế toán cụ thể chưa quy định thì thực hiện theo chuẩn mực chung

Không đề cập đến vấn đề này

Các yêu cầu cơ bản đối với thông tin tài chính

 

Tình hình tài chính

 

Tình hình kinh doanh

 

 

Theo nguyên tắc "bản chất quan trọng hơn hình thức", các thông tin tài chính cần được trình bày đúng với thực tế về hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Các yếu tố liên quan trực tiếp tới việc xác định và đánh giá tình hình tài chính là Tài sản, Công nợ và Vốn chủ sở hữu.

Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là thu nhập là chi phí.

 

Việc ghi nhận thu nhập và chi phí, theo đó phản ánh lợi nhuận của doanh nghiệp, phụ thuộc một phần vào các khái niệm về vốn và duy trì vốn do doanh nghiệp sử dụng khi lập báo cáo tài chính.

Thu nhập và chi phí được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để cung cấp thông tin phù hợp phục vụ quá trình đưa ra các quyết định kinh tế

 

 

Không đề cập đến vấn đề này

 

 

 

 

 

Doanh thu, thu nhập khác và chi phí được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để cung cấp thông tin cho việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra các nguồn tiền trong tương lai.

Thu nhập và chi phí

Khái niệm thu nhập bao gồm doanh thu và thu nhập khác. Doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của Doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

Chi phí bao gồm các khoản lỗ và các chi phí và các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp của doanh nghiệp và các chi phí phát sinh ngoài quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

 

Việc đánh giá lại hoặc trình bày lại số dư Tài sản và Công nợ sẽ ảnh hưởng đến sự tăng hoặc giảm của vốn chủ sở hữu, mặc dù các tăng giảm này thỏa mãn khái niệm về thu nhập và chi phí. Theo một số khái niệm cụ thể về duy trì vốn, các thay đổi này sẽ được đưa vào vốn chủ sở hữu như một khoản điều chỉnh duy trì vốn hoặc dự phòng đánh giá lại.

 

Không đề cập đến vấn đề này.

 

Ghi nhận các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính

 

 

 

 

 

 

Khái niệm về vốn và duy trì vốn

Quy định chung đưa ra một số phương pháp ghi nhận có thể sử dụng ở các mức độ khác nhau và sử dụng kết hợp trong báo cáo tài chính, bao gồm:

- Giá gốc

- Giá đích danh

- Giá trị có thể thực hiện được'

- Giá trị hiện tại

Quy định chung đưa ra hai khái niệm về vốn đó là khái niệm về mặt tài chính và khái niệm về mặt vật chất. Hai khái niệm này dẫn đến sự khác nhau khi xác định lợi nhuận do có sự khác nhau trong việc xử lý ảnh hưởng của những thay đổi về giá củ các tài sản và các khoản công nợ của doanh nghiệp.

Không đề cập đến vấn đề này.

Tuy nhiên, thông thường việc ghi nhận phải được căn cứ vào giá gốc và giá trị có thể thực hiện được.

 

 

 

 

 

Không đề cập đến vấn đề này.