So sánh IFRS & VAS (phần 4)

Nội dung

IFRSs

VASs

IAS 7 và VAS 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Khái niệm "tương đương tiền"

Là các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản cao (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị.

 

Thông thường không bao gồm các khoản đầu tư vốn này là các khoản tương đương tiền.

Bao gồm các khoản thấu chi nếu các khoản thấu chi này là một bộ phận không thể tách rời của chính sách quản lý tiền của doanh nghiệp.

Không đề cập đến vấn đề này.

 

Phân loại các luồng tiền

Không đề cập đến vấn đề này.

Có hướng dẫn chi tiết về việc phân loại luồng tiền từ hoạt động kinh doanh cho các ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, và các công ty bảo hiểm.

Báo cáo luồng tiền từ hoạt động kinh doanh

Báo cáo luồng tiền trên cơ sở thuần

Doanh nghiệp báo cáo luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp trự tiếp hoặc gián tiếp.

Được phép báo cáo luồng tiền trên cơ sở thuần trong một số trường hợp đặc biệt được quy định trong chuẩn mực.

Tỷ giá hối đoái được sử dụng trong các giao dịch bằng ngoại tệ

Sử dụng tỷ giá tại ngày lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Có thể sử dụng tỷ giá trung bình xấp xỉ bằng tỷ giá thực tế như tỷ giá bình quân gia quyền trong kỳ.

Sử dụng tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Trình bày chênh lệch tỷ giá hối đoái từ việc chuyển tiền và các khoản tương đương tiền có gốc ngoại tệ

Chênh lệch tỷ giá hối đoái từ việc chuyển đổi tiền và các khoản tương đương tiền có gốc ngoại tệ phải được trình bày riêng biệt trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các luồng tiền đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết

Khi hạch toán một khoản đầu tư vào công ty liên kết hoặc công ty con sử dụng phuông pháp giá gốc hoặc phương pháp vốn chủ sở hữu, nhà đầu tư chỉ trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ các dòng tiền phát sinh giữa bên đầu tư và bên được đầu tư.

Đối với công ty đồng kiểm soát, việc trình bày phụ thuộc vào phương pháp hợp nhất áp dụng (hợp nhất tỷ lệ hoặc hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu) khi báo cáo khoản đầu tư vào công ty đồng kiểm soát cho mục đích trình bày lưu chuyển chuyển tiền tệ hợp nhất hợp lý.

Không đề cập đến vấn đề này.

Trình bày các giao dịch phi tiền tệ

Các giao dịch trong hoạt động đầu tư hoặc tài chính không sử dụng tiền hoặc tương đương tiền không được trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các giao dịch này phải được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính.

IAS 8 và VAS 29 - Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toàn và các sai sót

Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán

- Việc lựa chọn được thực hiện dựa trên cơ sở các chuẩn mực của IASB và các hướng dẫn thực hiện chuẩn mực của IASB và các hướng dẫn khác.

Nếu không có chuẩn mực hay hướng dẫn, Ban Giám đốc doanh nghiệp phải đưa ra các xét đoán đối với việc xây dựng và áp dụng chính sách kế toán. Trong việc đưa ra xét đoán đó, Ban Giám đốc phải xem xét đến các nguồn theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

- Các yêu cầu và các hướng dẫn trong các chuẩn mực của IASB đối với các vấn đề tương tự;

- Quy định chung đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và

- Các quy định mới nhất của các tổ chức ban hành chuẩn mực khác có cùng những quy định chung để xây dựng các chuẩn mực kế toán, hướng dẫn kế toán và các thông lệ được chấp nhận trong cùng ngành.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam yêu cầu việc áp dụng các chuẩn mực kế toán, các văn bản hướng dẫn các chuẩn mực và các chính sách, chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

Được đề cập trong VA