Kiểm toán

 • 172012ND-CP.pdf   198k - 09:04, 6 thg 4, 2012 bởi . (v2)
  ‎Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập ‎
 • VACPA-CTKT Mau CT.rar   15959k - 02:01, 8 thg 6, 2011 bởi . (v1)
  ‎Chương trình kiểm toán mẫu‎
 • 16'2011'ND-CP.PDF   71k - 01:30, 8 thg 6, 2011 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 16/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập‎
 • Luat Kiem toan doc lap.doc   239k - 01:43, 18 thg 4, 2011 bởi . (v1)
  ‎Luật Kiểm toán độc lập năm 2011‎
 • 27/2005/QĐ-BTC   0k - 21:59, 12 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Quyết định 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam‎
 • 30'2009'ND-CP.pdf   55k - 01:01, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 30/2009/NĐ-CP ngày 30/03/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm toán độc lập‎ ‎
 • 89'2007'QD-BTC.rar   40k - 01:01, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán‎ ‎
 • 60'2006'TT-BTC.rar   19k - 01:00, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 60/2006/TT-BTC ngày 28/06/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán‎ ‎
 • 64'2004'TT-BTC.doc   363k - 01:00, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 64/2004/TT-BTC ngày 29/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm toán độc lập‎ ‎
 • 133'2005'ND-CP.rar   3k - 01:00, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập‎ ‎
 • 105'2004'ND-CP.rar   34k - 00:59, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập‎ ‎
 • 101'2005'QD-BTC.rar   41k - 00:59, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 101/2005/QĐ-BTC ngày 29/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7): 1. Chuẩn mực 260 - Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; 2. Chuẩn mực 330 - Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro; 3. Chuẩn mực 505 - Thông tin xác nhận từ bên ngoài; 4. Chuẩn mực 545 - Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý.‎ ‎
 • 03'2005'QD-BTC.rar   72k - 00:58, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6): 1. Chuẩn mực 402 - Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài; 2. Chuẩn mực 620 - Sử dụng tư liệu của chuyên gia; 3. Chuẩn mực 710 - Thông tin có tính so sánh; 4. Chuẩn mực 720 - Những thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã kiểm toán; 5. Chuẩn mực 930 - Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính 6. Chuẩn mực 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.‎ ‎
 • 195'2003'QD-BTC.rar   44k - 00:58, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 195/2003/QĐ-BTC ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5): 1. Chuẩn mực số 401 - Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học; 2. Chuẩn mực số 550 - Các bên liên quan; 3. Chuẩn mực số 570 - Hoạt động liên tục; 4. Chuẩn mực số 800 - Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt; 5. Chuẩn mực số 910 - Công tác soát xét báo cáo tài chính; 6. Chuẩn mực số 920 - Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước.‎ ‎
 • 28'2003'QD-BTC.rar   57k - 00:57, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 14/03/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 5 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4): 1. Chuẩn mực số 220 - Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán; 2. Chuẩn mực số 320 - Tính trọng yếu trong kiểm toán; 3. Chuẩn mực số 501 - Bằng chứng kiểm toán bổ sung đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt; 4. Chuẩn mực số 560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính; 5. Chuẩn mực số 600 - Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác.‎ ‎
 • 143'2001'QD-BTC.rar   40k - 00:57, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán (đợt 3): 1. Chuẩn mực số 240 - Gian lận và sai sót; 2. Chuẩn mực số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán; 3. Chuẩn mực số 400 - Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ; 4. Chuẩn mực số 530 - Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác; 5. Chuẩn mực số 540 - Kiểm toán các ước tính kế toán; 6. Chuẩn mực số 610 - Sử dụng tư liệu của kiểm toán nội bộ.‎ ‎
 • 219'2000'QD-BTC.rar   27k - 00:56, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 219/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành 6 chuẩn mực kiểm toán (đợt 2): 1. Chuẩn mực số 250 - Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui định trong kiểm toán báo cáo tài chính; 2. Chuẩn mực số 310 - Hiểu biết về tình hình kinh doanh; 3. Chuẩn mực số 500 - Bằng chứng kiểm toán; 4. Chuẩn mực số 510 - Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu năm tài chính; 5. Chuẩn mực số 520 - Quy trình phân tích; 6. Chuẩn mực số 580 - Giải trình của Giám đốc. ‎ ‎
 • 120'1999'QD-BTC.rar   38k - 00:56, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/09/1999 của Bộ Tài chính về việc ban hành 4 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 1): 1. Chuẩn mực số 200: Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính; 2. Chuẩn mực số 210: Hợp đồng kiểm toán; 3. Chuẩn mực số 230: Hồ sơ kiểm toán; 4. Chuẩn mực số 700: Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính‎
Hiển thị 18 tệp từ trang Kiểm toán.