Kiểm toán‎ > ‎

Chuẩn mực kiểm toán

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
VAS 1000: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành   35k v. 3 01:20, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 200: Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính   8k v. 1 01:05, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 210: Hợp đồng kiểm toán   18k v. 1 01:05, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán   19k v. 1 01:06, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 230: Hồ sơ kiểm toán  9k v. 1 01:07, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 240: Gian lận và sai sót  10k v. 1 01:10, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 250: Xem xét tính tuân thủ luật pháp và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính   9k v. 1 01:11, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 260: Trao đổi các vấn đề quan trọng khi kiểm toán với Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán   8k v. 1 01:11, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 300: Lập kế hoạch kiểm toán   18k v. 1 01:11, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 310: Hiểu biết về tình hình kinh doanh   8k v. 1 01:12, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 320: Tính trọng yếu trong kiểm toán   8k v. 1 01:12, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 330: Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro   16k v. 1 01:12, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 400: Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ   10k v. 1 01:13, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài   7k v. 1 01:14, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 500: Bằng chứng kiểm toán   8k v. 1 01:14, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 540: Kiểm toán các ước tính kế toán   6k v. 1 01:14, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 545: Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý   13k v. 1 01:14, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 550: Các bên liên quan   8k v. 1 01:15, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính   7k v. 1 01:15, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 570: Hoạt động liên tục   12k v. 1 01:15, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 580: Giải trình của Giám đốc   9k v. 1 01:16, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 600: Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác   9k v. 1 01:16, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 610: Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên nội bộ   5k v. 1 01:16, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 620: Sử dụng tư liệu của chuyên gia   7k v. 1 01:17, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 700: Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính   20k v. 1 01:17, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 710: Thông tin có tính so sánh   13k v. 1 01:17, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 720: Thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã kiểm toán   7k v. 1 01:18, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 800: Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt   15k v. 1 01:18, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 910: Công tác soát xét báo cáo tài chính c  17k v. 1 01:18, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VAS 920: Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước   11k v. 1 01:18, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
VSA 930: Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính   12k v. 1 01:19, 8 thg 7, 2010 .