Thẩm định giá

 • 122'2010'TT-BTC.pdf   440k - 00:50, 17 thg 9, 2010 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 122/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá‎
 • 107'2008'ND-CP.rar   21k - 01:35, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 107/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/09/2008 quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại‎ ‎
 • 11'2009'TT-BCT.rar   20k - 01:35, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 11/2009/TT-BCT ngày 20/05/2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/09/2008 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại‎ ‎
 • 104'2008'TT-BTC.rar   52k - 01:34, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2008/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định 170/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định ‎ ‎
 • 75'2008'ND-CP.rar   19k - 01:34, 8 thg 7, 2010 bởi . (v3)
  ‎‎Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 09/06/2008 vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá‎ ‎
 • 15'2004'TT-BTC.rar   27k - 01:34, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 15/2004/TT-BTC ngày 09/03/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá‎ ‎
 • 170'2003'ND-CP.rar   33k - 01:34, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá‎ ‎
 • 17'2006'TT-BTC.rar   18k - 01:33, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 17/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP về Thẩm định giá‎‎
 • 129'2008'QD-BTC.rar   97k - 01:33, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 129/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành 06 tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam (đợt 3)‎ ‎
 • 77'2005'QD-BTC.rar   36k - 01:33, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 về việc công bố 3 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đợt 2: 02- Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản; 05- Quy trình thẩm định giá tài sản; 06- Những nguyên tắc chi phối hoạt động thẩm định giá tài sản‎ ‎
 • 24'2005'QD-BTC.rar   41k - 01:32, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 3 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam: 01- Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản; 03- Quy tắc, đạo đức hành nghề thẩm định giá; 04- Báo cáo kết quả, hồ sơ và chứng thư thẩm định giá‎ ‎
 • 101'2005'ND-CP.rar   24k - 01:32, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/08/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá‎ ‎
 • Phap lenh gia.rar   13k - 01:31, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Pháp lệnh 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/05/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Giá‎ ‎
Hiển thị 13 tệp từ trang Thẩm định giá.