Tiêu chuẩn thẩm định giá

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
TĐG 01: Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản   7k v. 1 01:36, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 02: Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá   8k v. 1 01:37, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 03: Quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá   8k v. 1 01:37, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 04: Báo cáo kết quả, hồ sơ và chứng thư thẩm định giá   16k v. 1 01:37, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 05: Quy trình thẩm định giá   9k v. 1 01:38, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 06: Nguyên tắc kinh tế chi phí hoạt động thẩm định giá tài sản   7k v. 1 01:38, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 07: Phương pháp so sánh   37k v. 1 01:38, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 08: Phương pháp chi phí   23k v. 1 01:38, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 09: Phương pháp thu nhập   24k v. 1 01:38, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 10: Phương pháp thặng dư   15k v. 1 01:38, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 11: Phương pháp lợi nhuận   14k v. 1 01:39, 8 thg 7, 2010 .
ċ

Tải xuống
TĐG 12: Phân loại tài sản   11k v. 1 01:39, 8 thg 7, 2010 .