Chính sách tài chính

 • 1802012TT-BTC.pdf   613k - 23:50, 6 thg 11, 2012 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp‎
 • TT_186_2010_BTC.doc   75k - 00:15, 19 thg 2, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư‎
 • 15/2011/TT-BTC   0k - 00:49, 18 thg 2, 2011 bởi . (v2)
  ‎‎Thông tư 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp‎ ‎
 • HD_826_TLD_Hdan dong doan phi.doc   42k - 23:26, 12 thg 1, 2011 bởi . (v1)
  ‎Văn bản số 826/HD-TLD ngày 01/06/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn‎
 • 76'1999'TTLT'BTC-TLDLD.doc   75k - 20:28, 12 thg 1, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn‎
 • 117'2010'TT-BTC.rar   60k - 23:58, 8 thg 8, 2010 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tài chính của Cty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu‎
 • 97'2010'TT-BTC.rar   14k - 09:33, 31 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập‎
 • 66'2010'TT-BTC.rar   66k - 01:56, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết‎ ‎
 • 201'2009'TT-BTC.pdf   306k - 01:56, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp‎ ‎
 • 228'2009'TT-BTC.rar   21k - 01:56, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02/12/2009 hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp‎ ‎
 • 52'2006'ND-CP.rar   14k - 01:55, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/05/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp‎ ‎
 • 203'2009'TT-BTC.rar   29k - 01:55, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/10/200 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư này thay thế Quyết định 206/2003/QĐ-BTC.‎
 • 177'2009'TT-BTC.rar   114k - 01:54, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ‎ ‎
 • 23'2007'TT-BTC.rar   21k - 01:54, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập‎ ‎
 • 117'2005'TT-BTC.rar   102k - 01:55, 8 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎(Đã hết hiệu lực) Thông tư 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá trị thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết ‎ ‎
 • 36'2007'QD-BTC.rar   9k - 02:59, 10 thg 2, 2011 bởi . (v2)
  ‎(đã được thay thế bởi Thông tư 15/2011/TT-BTC) ‎Quyết định 36/2007/QĐ-BTC ngày 16/05/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp‎  ‎
 • 13'2006'TT-BTC.rar   20k - 01:55, 8 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎(Đã hết hiệu lực) Thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp ‎ ‎
 • 206'2003'QD-BTC.rar   43k - 01:49, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎(Đã hết hiệu lực) Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về Ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ‎ ‎
Hiển thị 18 tệp từ trang Chính sách tài chính.