Luật chứng khoán

 • 74'2011'TT-BTC.doc   96k - 19:04, 5 thg 6, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 74/2011TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán‎
 • 15'2007'TT-BTC.doc   407k - 00:05, 9 thg 1, 2011 bởi . (v1)
  ‎Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính v/v ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ‎
 • 85'2010'ND-CP.pdf   475k - 19:47, 16 thg 8, 2010 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 85/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/08/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán‎
 • 84'2010'ND-CP.pdf   113k - 19:46, 16 thg 8, 2010 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 84/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/08/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán‎
 • 09'2010'TT-BTC.rar   47k - 02:00, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán‎ ‎
 • 01'2010'ND-CP.pdf   977k - 02:00, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 01/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ‎ ‎
 • 52'2006'ND-CP.rar   17k - 02:00, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ 19/05/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp‎ ‎
 • 97'2007'TT-BTC.rar   10k - 01:59, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 97/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/08/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán‎ ‎
 • 36'2007'ND-CP.rar   76k - 01:59, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 36/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/03/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán‎ ‎
 • 09/QĐ-SGDHCM   0k - 01:59, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định số 09/QĐ-SGDHCM ngày 20/03/2008 của Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Sở GD CK HCM‎‎
 • 38'2007'TT-BTC.rar   45k - 01:58, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎(Đã hết hiệu lực) Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ‎ ‎
 • 18'2007'TT-BTC.zip   15k - 01:58, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 18/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/03/2007 hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng‎ ‎
 • 14'2007'ND-CP.zip   35k - 19:46, 16 thg 8, 2010 bởi . (v2)
  ‎(đã có sửa đổi, bổ sung) ‎Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán‎  ‎
 • Luat_Chung_khoan.rar   109k - 01:57, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Luật 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội về Chứng khoán.‎ ‎
Hiển thị 14 tệp từ trang Luật về chứng khoán.