Luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản

 • 153'2007'ND-CP.rar   11k - 02:47, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản‎
 • 181'2004'ND-CP.rar   244k - 02:45, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai‎
 • 71'2010'ND-CP.rar   38k - 02:38, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở‎
 • 90'2006'ND-CP.rar   59k - 02:38, 8 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎(Hết hiệu lực từ 8/8/2010) Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở‎
 • Luat kinh doanh BDS 2006.rar   24k - 02:30, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội‎
 • Luat sdbs nha o, dat dai.doc   29k - 02:29, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12 ngày 18/06/2009 của Quốc hội‎
 • Luat nha o 2005.rar   30k - 02:27, 8 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎Luật nhà ở sốn 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội‎
 • Luat dat dai 2003.rar   44k - 02:23, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội‎