Giới thiệu

Tiêu chí của thư viện này là: Vừa đủ những gì bạn cần | Cập nhật | Đã sắp xếp trật tự | Online 24/24 
vì vậy bạn không cần lưu riêng trên máy tính.

Bạn có thể tìm kiếm văn bản bằng 2 cách:
  • Tìm văn bản trong từng mục phân loại theo NỘI DUNG
  • Gõ ký hiệu văn bản hoặc một số từ khoá của tiêu đề văn bản trong hộp thoại "Tìm kiếm"

Trích một số điều trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008:
 
Điều 79. Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật
1. Chỉ trong những trường hợp thật cần thiết, văn bản quy phạm pháp luật mới được quy định hiệu lực trở về trước.
2. Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:
a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý;
b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.
Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
...
4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

Giới thiệu các thư viện pháp luật khác: